Opłaty

Za sporządzenie czynności notarialnej Notariusz pobiera wynagrodzenie, którego maksymalne kwoty określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 237). Maksymalna stawka zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, przy czym za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się co do zasady wartość podaną przez stronę (strony). Od wynagrodzenia Notariusza naliczany jest podatek VAT w oparciu o art. 5, art. 41 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zm.).

Notariusz oblicza i pobiera również związane z dokonywaną czynnością notarialną:
  • podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.),
  • podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 76 ze zm.).

Ponadto, w przypadku gdy akt notarialny zawiera wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (jak również o założenie księgi wieczystej), Notariusz pobiera opłatę sądową, - ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1025).

Podatki oraz opłata sądowa przekazywane są na rachunki właściwych instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości opłat związanych z dokonywaną czynnością notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszelkie informacje udzielane w związku ze sporządzaną czynnością notarialną są bezpłatne.
Opłaty za sporządzoną czynność notarialną uiszcza się gotówką w kasie kancelarii notarialnej po jej dokonaniu lub przelewem przed dokonaniem czynności notarialnej na rachunek bankowy kancelarii:

20 1910 1048 2201 1809 0125 0001 (Santander Bank Polska)

Kontakt
ul. Krzysztofa Kieślowskiego 3 lok. 1
02-962 Warszawa

tel.: 22 213 81 65
22 213 81 63

e-mail: kancelaria[a]notariuszwadowski[d]pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10.00 - 17.00
Istnieje możliwość ustalenia innego terminu spotkania poza godzinami pracy.
Powiększ